Regler om statstøtte

Forbudet mot offentlig støtte er nedfelt i EØS-avtalens artikkel 61. EØS-avtalen gjelder som norsk lov. Det finnes imidlertid flere andre bestemmelser man bør kjenne til.

Norske lover og EØS-avtalen

Den viktigste norske loven på EØS-feltet er lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. av 27. november 1992 nr. 109. Denne kalles også EØS-loven.

EØS-loven inneholder hele EØS-avtalens hoveddel. Reglene om statsstøtte finnes primært i artikkel 61 til artikkel 64. Den viktigste bestemmelsen er artikkel 61 med forbudet og unntakene.

I tillegg inneholder EØS-loven blant annet ODA (Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol) som inneholder noe av de prosessuelle reglene knyttet til blant annet statsstøtte. De viktigste prosessuelle reglene finnes i protokoll 3 til ODA, del II. (Disse bestemmelsene tilsvarer prosedyreforordningen i EU.) 

Vi har også en egen lov som heter lov om offenlig støtte av 27. november 1992 nr. 117. Denne inneholder regler om kompetanse og prosess i saker om statsstøtte.

Norske forskrifter

Det er også gitt flere forskrifter om offentlig støtte. Mange av disse inneholder henvisninger til EU-regelverk som også skal gjelde i Norge. Vi har imidlertid en med materielt innhold som heter forskrift om offentlig støtte. De øvrige forskriftene gitt i medhold av lov om offentlig støtte finner du her.

Forordninger om statsstøtte

En rekke forordninger fra EUs organer gjelder i norsk rett som følge av forskrift. Blant disse er:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte. (Bagatellmessig støtte)

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at forordninger ikke konsolideres automatisk slik som norske lover. Det vil si at det kan være skjedd endringer i forordningen som ikke fremkommer av utgaven det er link til ovenfor. Så langt det er mulig har vi laget linker til konsolidert utgaver.

ESAs retningslinjer

En viktig kilde til informasjon om statsstøttereglene er ESAs retningslinjer om statsstøtte.

Praksis fra ESA i saker om salg av kraft

ESA har flere avgjørelsere knyttet til lovligheten av kraftsalg. Nedenfor finner du noen:

Södra Cell Folla AS - vedtak 44/10/COL av 10. februar 2010 Becromalsaken - vedtak 305/09/COL av 8. juni 2009

FADs veileder

For øvrig anbefaler vi FADs veileder om i EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Forbudet mot offentlig støtte er nedfelt i EØS-avtalens artikkel 61. EØS-avtalen gjelder som norsk lov. Det finnes imidlertid flere andre bestemmelser man bør kjenne til.