Home Kommunekraft Tjenester Kommunekraft AS' virksomhet Retningslinjer og vilkår

Retningslinjer og vilkår

Retningslinjer og vilkår

Kommunekrafts retningslinjer ligger til grunn for all formidling av kraft via Kommunekraft AS, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt i det enkelte tilfelle. Aktører som ønsker å kjøpe kraft gjennom Kommunekraft AS aksepterer retningslinjene som bindende for handelen. Der hvor retningslinjene ikke har særskilt regulering av avtaleinngåelsen, kommer avtalelovens regler supplerende til anvendelse.

Kommunekraft bistår aksjonærkommunene

Kommunekraft AS opptrer ikke som en uavhengig megler, men som rådgiver for kommunene. Tilbydere har selv ansvar for å sette seg inn i hvilke rettsregler og retningslinjer som gjelder for kjøp eller forvalting av kommunenes og fylkeskommunenes kraft.

Kommunikasjon

All kommunikasjon av betydning for avtaleinngåelsen skal gå gjennom Kommunekraft AS v/sekretariatet, herunder nærmere spørsmål om hvilken kraft som tilbys, pris og andre leveringsbetingelser og om det kan tenkes andre avtaler enn de tilbudsinnbydelsen nevner osv.

Avtaleinngåelsen

Avtale er bindende inngått når aksept er kommet frem til kjøperen. En eventuell avtale om salg av kraft eller forvaltningsavtale for kraft formaliseres deretter mellom den enkelte kommune eller fylkeskommune og kjøperen/forvalteren, etter at Kommunekraft AS v/sekretariaet har meddelt aksept til tilbyderen.