Home Kommunekraft Tjenester Statstøtte

Statstøtte

Rimelig kraft til næringsbedrifter kan være ulovlig statstøtte

I EØS-avtalen artikkel 61 (1) er det fastsatt at enhver støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, er uforenelig med EØS-avtalen i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene. Forbudet omfatter også støtte fra kommuner og fylkeskommuner og gjelder ikke bare rene pengeoverføringer. Også andre fordeler, eksempelvis rimelig kraft, kan anses som støtte i statsstøtterettens forstand.

En nærmere redegjørelse for reglene om statstøtte og kommunenes handlingsrom er forbeholdt aksjonærkommunene, og krever at du er pålogget med passord.

Har du spørsmål om statsstøtteregelverket eller er du i tvil om et tiltak regnes som støtte, kan du kontakte sekretariatet i Kommunekraft for en nærmere vurdering.