Home Kommunekraft Tjenester Statstøtte Konsekvenser av ulovlig støtte

Konsekvenser av ulovlig støtte

Støtten skal betales tilbake

ESA kan pålegge støtteyteren å stanse støtten og at støttemottaker betaler tilbake støtten med renter. Sanksjonene knyttet til ulovlig statsstøtte går først og fremst ut over den eller de bedriftene som har mottatt støtten. Krav om tilbakebetaling er bare aktuelt der støtten anses for ny, og ikke som eksisterende støtte. Med eksisterende støtte menes først og fremst støtte som ble iverksatt før EØS-avtalens ikrafttredelse, eller som allerede er godkjent av ESA.

Hvem påser at regelverket overholdes?

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har til oppgave å kontrollere at norske myndigheter ikke bryter statsstøtteregelverket. Videre har norske myndigheter selv en forpliktelse til å forsikre seg om at de overholder EØS-avtalens regler. Endelig kan norske domstoler forelegge EØS-rettslige tolkningsspørsmål til EFTA-domstolen for avgjørelse.

Prosedyreregler

De viktigste prosedyrereglene knyttet til statsstøtte finnes i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelsen av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) og lov om offentlig støtte. Linker til relevant regelverk finner du i artikkelen «Regler om statsstøtte».

Ny eller eksisterende støtte

I prosedyrereglene går det et grunnleggende skille mellom eksisterende støtte og ny støtte. Eksisterende støtte er støte som ble innvilget før inngåelse av EØS-avtalen og som fremdeles gis og ordninger der det kan godgjøres at det opprinnelig ikke var tale om støtte, men der utviklingen i markedet har ført til at det i dag likevel er støtte, og endelig støtte som er godkjent av ESA. Annen støtte regnes som ny støtte.   

Overvåking av eksisterende støtte

Eksisterende støtteordninger skal rapporteres til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som rapporterer til ESA årlig. Norske myndigheter kan fortsette å gi støtte, frem til ESA fatter vedtak om at støtten ikke er lenger er lovlig. For eksisterende støtte vil det ikke være aktuelt med tilbakebetaling selv om ESA skulle komme til at støtteordningen må avvikles.

Tilbakebetaling ved ny, ulovlig støtte

Ny, ulovlig støtte må kreves tilbake med renter. Det er det norske forvaltningsorganet som ga støtten som må kreve tilbakebetaling fra støttemottaker. Plikten til tilbakebetaling er ubetinget, forvaltningsorganet har mao en plikt til å kreve støtten tilbake selv om det er svært urimelig med tilbakebetaling, eller at den aktuelle bedriften havner i alvorlige økonomiske vansker eller går konkurs som følge av tilbakebetalingskravet.