Skip to content

En samlet kommunesektor, fagbevegelsen og industrien med felles krav om strømstøtte

Norge er del av en europeisk energikrise, og alle deler av samfunnet, innbyggere, kommuner, industrien og øvrig næringsliv er hver dag berørt av ekstreme kraftpriser. Våre miljøer har i lengre tid etterlyst bistand fra staten til bedrifter som opplever at ekstreme kraftpriser river vekk grunnlaget for forsvarlig økonomisk drift. Vi deler nå en sterk og økende bekymring for våre kommuner, våre innbyggere og vårt næringsliv, som vi alle har et felles ansvar for.

Det er et stort tankekors at energilandet Norge for tiden har en kraftforsyning som er ute av kontroll, med ekstreme kraftpriser til husholdninger og næringsliv, og med prisforskjeller fra nord til sør og fra øst til vest vi aldri har sett maken til. Vår vannkraft har vært og må videreføres som et grunnleggende gode for vanlige folk, for kommuner og distrikter og som et landsdekkende konkurransefortrinn for næringslivet.

Behovet for kortsiktige og konkrete tiltak er prekært. Vi vil nedenfor peke på det vi mener er absolutt nødvendige strakstiltak som uten ytterligere opphold bør innføres.

  1. Strømstøtte til privat husholdning

Vi slutter oss til regjeringens forslag om å øke strømstøtten, men mener den bør dekke 100 prosent av strømpriser over 70 øre/KWh. Forbrukerne vil fremdeles måtte betale en høy strømpris, og vi er trygge på at en strømpris på mer enn det dobbelte av hva den har vært de siste ti årene vil sikre den nødvendige strømbevisstheten. Vi har tillit til at innretningen på den reviderte strømpakken forsvarer ressursbruken.

  1. Strømstøtte til næringslivet

Som en rekke andre europeiske land allerede har innført, ber vi regjeringen vedta en støtteordning til utsatte bedrifter. Ordningen bør ha som siktemål å avhjelpe bedriftenes ekstreme strømkostnader, men likevel slik at også bedriftene beholder nødvendige insentiver til energisparing. Ordningen bør innføres som strakstiltak, være av midlertidig karakter og ha et dynamisk innhold, avhengig av prisutviklingen på elektrisk kraft.

De fleste europeiske land har i løpet av det siste året satt i verk en rekke støttetiltak til sitt næringsliv. Det gjelder reduksjon eller fjerning av statlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgifter på strøm, innføring av makspriser, direkte økonomiske støtteordninger mv. EU-kommisjonen har godkjent slike støtteordninger av generell karakter, og korrekt innført vil statsstøttereglene ikke være til hinder for slike støtteordninger til næringslivet. Som eksempel viser vi til at støtteordningen i Tyskland ble godkjent av EU-kommisjonen 8. april 2022 «under the EU’s State aid Temporary Crisis Framework, adopted by the Commission on 23 March 2022, recognizing that the EU economy is experiencing serious disturbances.” Lignende ordninger, også godkjent av EU-kommisjonen, er blant andre innført i Frankrike, Italia, Spania, Østerrike, Tsjekkia og Luxembourg.

Vi vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til straks å ta i bruk de nødvendige virkemidler for å avbøte de alvorlige og uforutsette økonomiske utfordringer vårt næringsliv er utsatt for av omstendigheter og hendelser langt utenfor deres kontroll.

Les pressemeldingen her.