Formål

I vedtektene § 2 Selskapets formål heter det:

Selskapets formål er å formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og drive annen virksomhet tilknyttet slik formidling.

Et uavhengig non-profit selskap

Kommunekraft AS eies av 127 kommuner, 7 fylkeskommuner og Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet var at kommunene og fylkeskommunene anså det nødvendig å få etablert et miljø hvor kommunene og fylkeskommunene kan innhente råd og veiledning som ikke selv har egeninteresse i de avtaler som blir inngått.

Kommunekraft AS’ målsetting er at aksjonærene skal sitte igjen med mest mulig av inntektene fra salget. Kommunekraft har derfor ikke et høyest mulig økonomisk overskudd for egen del. Kommunekraft AS driver «non-profit», det vil si at selskapets tjenester prises slik at prisen kun dekker kostnadene ved rådgivningen overfor kommunene og ved å innhente tilbud fra aktørene i markedet. Selskapets priser til enhver tid, fremgår av selskapets standard provisjonskontrakter.

Ulike typer avtaler

Kommunekraft AS formidler bistand til aksjonærkommuner medå innhente tilbud på og inngåelse av

  • Fastpriskontrakter
  • Spotpris med påslag
  • Forvaltningskontrakter

Kommunekraft AS er ikke selv part i avtalene.

Kommunekraft AS bistår også kommuner som ønsker å

  • inngå avtale med egne innbyggere eller e-verk
  • inngå avtaler med industri eller andre bedrifter
  • inngå avtaler om tilbakesalg til konsesjonær
  • reforhandle eller forlenge allerede inngåtte avtaler

Annen rådgivning – opplæring og seminarvirksomhet

Kommunekraft bistår også kommunene med rådgivning i forbindelse med spørsmål om hvilke kraftrettigheter kommunene har, inngåelse av uttakskontrakter med konsesjonær og hvordan den enkelte kommune bør disponere kraftrettighetene. Videre bistår Kommunenekraft med opplæring av seminarvirksomhet for aksjonærkommunene.