Skip to content

Endring av eiendomsskatteloven for eiendomsskatt på grunn under kraftledninger

LVK og KS har avgitt felles høringsuttalelse om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjene. Kommunekraft har gitt sin tilslutning til LVK og KS’ høringsuttalelse. LVK og KS støtter intensjonen bak departementets forslag, men er uenig i utformingen av lovforslaget som vil innebære en omfattende omtaksering i kommunene.

Finansdepartementet sendte 23. juni på høring et forslag til endring av eiendomsskatteloven for eiendomsskatt på grunn under kraftledninger. Departementet foreslår at netteieren (nettselskapene) skal betale eiendomsskatt på verdien av retten til å føre fram og ha kraftledninger over grunnen (framføringsretten), mens den enkelte grunneier skal betale eiendomsskatt av den restverdien som måtte ligge i at den formelle eiendomsretten er i behold, og fortsatt kunne drive eksempelvis jakt og fiske.

Bakgrunnen for lovforslaget er Borgarting lagmannsretts dom 11. oktober 2021 (LB-2020-166690), hvor retten (dog under tvil) kom til at framføringsretten ikke kunne likestilles med en tidsubegrenset festerett, fordi netteiers rettigheter ikke er totale. Frem til i dag har eiendomsskatt på grunnen i traseene alltid blitt tilordnet eier av nettanleggene, og lagmannsrettens dom innebærer dermed brudd med en langvarig og fast praksis.

Siktemålet med departementets forslag er ifølge høringsnotatet å rydde opp i den vanskelige situasjonen som lagmannsrettens dom har skapt. Forslaget oppfyller imidlertid ikke siktemålet. Hvis departementets forslag vedtas vil alle kommuner som skattlegger kraftnettet måtte foreta omfattende og vanskelige omtakseringer av kraftnettet, og skrive ut skatt på restverdier til alle grunneiere. Forslaget bryter også med det helt grunnleggende ved eiendomsskatten – at det er en skatt på den faste eiendommen som objekt, ikke en skatt på rettigheter i fast eiendom som egne skatteobjekter.

LVK og KS er sterkt kritiske til forslaget i høringsnotatet. LVK har tidligere utarbeidet et alternativt forslag, som KS er enig i. Den foreslåtte regelen går kort og enkelt ut på at eieren av energi-anlegget skal betale eiendomsskatten på nødvendig grunn til drift av anlegget. Regelen viderefører dagens praksis, den er enkel å praktisere og dermed tvisteforebyggende.

Felles høringsuttalelse fra KS og LVK finner du her. Det er dette forslaget Kommunekraft har sluttet seg til. Forslaget vil for øvrig bli omtalt på LVKs landsmøte 25.-26. august 2022.