1 Formålet med etiske retningslinjer

Formålet med Kommunekrafts retningslinjer er å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives, slik at eiere, kunder og styret til enhver tid har tillit til selskapets profesjonalitet og integritet.

Kommunekrafts virksomhet skal drives på en ansvarlig måte, og retningslinjene beskriver den etiske standarden som må etterleves av sekretariatet og styret.

2 God forretningsskikk og ordentlighet

Kommunekraft skal i sin virksomhet følge de lover og regler som gjelder og utføre vårt arbeid i samsvar med god forretningsskikk og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument.

3 Habilitet

Den enkelte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet. Den enkelte har selv ansvaret for å opplyse om egen inhabilitet og tre til side når saken krever det, herunder påpeke mulige habilitetsproblemer hos seg selv eller andre. Enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår interessekonflikter, eller påstander om dette, og at det stilles spørsmål ved den ansattes uavhengighet og integritet. Dette kan f.eks. gjelde når medlemmer i sekretariatet eller tillitsvalgte sitter i styrer og råd mv. Det vil derfor være viktig å unngå rollekombinasjoner hvor man ofte vil måtte erklære seg inhabil.

4 Rettferdig konkurranse

Kommunekraft skal i sin virksomhet tilrettelegge for rettferdig og etisk forsvarlig konkurranse innenfor gjeldende regelverk.

5 Forholdet til aksjonærkommuner og leverandører

Kommunekrafts omdømme er en sentral del av vår merkevare og vår mest verdifulle ressurs. Vårt omdømme påvirkes direkte av hvordan vi opptrer. Våre aksjonærkommuner og andre som har kontakt med vår virksomhet, forventer at vi opptrer med høy etisk standard, at vi oppfyller våre forpliktelser og at vi handler med uomtvistet integritet.

6 Gaver og andre økonomiske fordeler

Medlemmer i styret eller sekretariatet skal ikke, direkte eller indirekte tilby, love, etterspørre, kreve eller godta ulovlige eller urettmessige pengegaver. Bestemmelsene gjelder også andre godtgjørelser som har forretningsmessig begunstigelse som formål, utover gaver eller ytelser som kan betraktes som alminnelig kutyme og ikke har vesentlig verdi, utover de godtgjørelser tillitsvalgte har krav på.

7 Korrupsjon

Korrupsjon brukes ofte om forhold som reguleres av bestemmelser i straffeloven og om økonomiske lovbrudd i privat og offentlig sektor, og er helt uakseptabelt i Kommunekraft.
Korrupsjon er når en ansatt mottar en godtgjørelse for å utføre eller unnlate å utføre en tjenestehandling.

8 Informasjon, regnskap og rapportering

Kommunekraft skal gi fullstendige, korrekte og nøyaktige redegjørelser i sine rapporter til tilsynsmyndigheter og andre. Sekretariatet skal sikre at informasjon, regnskapsføring og rapportering er nøyaktig og fullstendig.

9 Taushetsplikt

Taushetsplikten skal forhindre at uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade Kommunekrafts virksomhet eller omdømme. Den enkelte må derfor vurdere med hvem, hvor og hvordan Kommunekraft-relaterte forhold kommuniseres, slik at ikke uvedkommende får tilgang til informasjon som er forbeholdt aksjonærkommunene.

10 Undertegning

Styret må skriftlig tilkjennegi at de har akseptert de etiske retningslinjene som til enhver tid gjelder for Kommunekraft.