I vannfallrettightesloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 22 fremgår bestemmelsene om avståelse og fordeling av konsesjonskraft:

«Avståelse og fordeling av konsesjonskraft avgjøres av departementet med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning».

NVE er delegert avgjørelsesmyndighet om fordeling av konsesjonskraft mv. etter ovennevnte lover, jf. kgl. res. 20. januar 1971.

Alminnelig elektrisitetsforsyning

Konsesjonskraftmengden som kommunen kan ta ut er begrenset til kommunens behov for elkraft til alminnelig elektrisitetsforsyning innen kommunen. Ved fastsettelse av hva som er kommunens behov ser man bort fra kommunens egen kraftproduksjon og / eller medeierskap i andres utbygginger. Fylkeskommunens rett til konsesjonskraft er subsidiær og midlertidig, noe som innebærer at fylkeskommunen kun har rett til konsesjonskraft dersom primærkommunen ikke kan ta ut hele den tildelte mengden (tildelt megnde overstiger kommunens forbruk til alminnelig elektrisitetsforsyning). Også fylkeskommunens uttak er begrenset til fylkeskommunens behov til alminnelig forsyning, men dette er ingen reell begrensning. NVE har i KTV-notat nr. 53/2001 definert  hva som menes med "alminnelig elektrisitetsforsyning".

Konsesjonskraft ved utbygging av fjernvarme

Olje- og energidepartementet ga i pressemelding 10. mars 2010 utrykk for at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang. Flere fylkeskommuner protesterte mot dette, og Olje- og energiminister Ola Borten Moe modererte regjeringens uttalelser i skriftlig svar til Stortinget 30. mars 2012 (dok. 15:1065 (2011-2012)). Statsråden oppfordret i svaret kommuner og fylkeskommuner til å fremforhandle avtaler om beregning av konsesjonskraftvolum i forbindelse med omlegging til fjernvarme.

Kommunenes konsesjonskraft ved en kommunereform

Ved en eventuell kommunesammenslåing vil den nye kommunen, om ikke partene avtaler annet, tre inn som rettighetshaver til konsesjonskraften. Hvilken betydning en kommunesammenslåing vil kunne få for den samledekonsesjonskraftmengden den nye kommunen vil ha rett til, er avhengig av hvor stor mengde som er tildelt sammenholdt med forbruket i den nye kommunen.