Konsesjoner før 10. april 1959 - individuell selvkost

For konsesjoner gitt før 10. april 1959 fastsetter partene selv prisen, basert på en selvkostberegning ved det aktuelle kraftverket (Såkalt individuell selvkost).

Konsesjoner etter 10. april 1959 - Gjennomsnitlig selvkost - OED-pris

For konsesjoner gitt etter 10. april 1959 gjelder den prisen som hvert år blir fastsatt av Olje- og energidepartementet (OED) basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet (såkalt «OED-pris»). Olje- og energidepartementet har igangsatt et arbeid for å vurdere sammenslåing av prisregimene før og etter lovendring 10. april 1959. Uavhengig av reglene nevnt ovenfor har partene avtalefrihet og kan fastsette den prisen de ønsker. Reglene om fastsettelse av pris kommer til anvendelse hvis partene ikke blir enige om prisfastsettelsen. Departementets hovedretningslinjer for beregning av OED-prisen ble innført i 1983 og kodifisert i 1990. Retningslinjene har siden blitt justert flere ganger.

Overskuddsbaserte skatter skal ikke inngå i prisen for konsesjonskraft

Stortinget har vedtatt overskuddsskattene ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget.

Forholdet mellom konsesjonskraftpris og markedspris

I diagrammet nedenfor kan du se utviklingen av konsesjonskraftprisen sammenlignet med gjennomsnittlig systempris fra 2000 til 2014: