Bilaterale kontrakter

Kraftkontrakter som er inngått mellom to parter. Kommunene kan inngå bilaterale kontrakter om salg av konsesjonskraft til kraftdistributører eller direkte til en forbruker. Kommunekraft AS formidler bilaterale kontrakter på vegne av aksjonærkommunene.

Brukstid

Med brukstid menes hvor mange av årets 8760 timer et kraftverk produserer kraft, eller over hvor mange timer ett fastsatt kraftvolum kan tas ut av kraftverket i løpet av ett år. Konsesjonskraft har en brukstid på inntil 5000 timer, noe som gir kommunen større frihet til å ta ut kraften på de timene i året som har høyest pris.

Forward-kontrakter

Forward-kontrakter er finansielle kraftkontrakter, såkalte kraftderivater. Ved inngåelse av en forward-kontrakt forplikter partene seg til å kjøpe/selge et avtalt kraftkvantum på et fastsatt tidspunkt til en gitt pris. På leveringstidspunktet avregnes den avtalte prisen mot spotmarkedsprisen og differansen mellom disse prisene utgjør en gevinst for den ene parten og tap for den andre. Forward-kontrakter brukes til å prissikre kraft omsatt i spotmarkedet. Forward-kontrakter omsettes hos Nasdaq OMX Commodities.

Forvaltningsavtale

En forvaltningsavtale er en avtale med en kraftforvalter om bistand til å håndterer kraften på kraftbørsen på vegne av oppdragsgiver. Kraften prissikres i markedet ved inngåelse av finansielle kraftkontrakter og salg av konsesjonskraften i spotmarkedet. Formålet er å gi kommunen en mer stabil inntektsstrøm på konsesjonskraften, og å redusere risikoen for prisvinginger.

Konsesjonskraft

Ved tildeling av konsesjon for utbygging av vannkraftverk skal det etter loven settes vilkår om avgivelse av konsesjonskraft til den eller de kommunene hvor utbyggingen skjer. Ordningen skal gi utbyggingskommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelsen av naturressursene medfører og skal innebære en varig økonomisk fordel for kommunene. Prisen på konsesjonskraft fastsettes årlig av Olje- og energidepartementet (OED-pris). For konsesjonskraft fra konsesjoner gitt før lovendring 10. april 1959, skal konsesjonskraftprisen baseres på kraftanleggets individuelle selvkostpris.

Kraftbørs

Kraftbørsen er en markedsplass for organisert omsetning av elektrisk kraft. I Norden og tilknyttede områder omsettes kraften på kraftbørsen Nord Pool Spot. Nord Pool Spot eies av de nordiske systemansvarlige nettselskap (såkalte TSOer) Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk og de baltiske TSOene Elering og Litgrid. Forward-kontrakter omsettes hos Nasdaq OMX Commodities.

Månedsblokkmodellen

Uttak av konsesjonskraft følger regelmessig Månedsblokkmodellen, hvor tildelt kraftvolumet fordeles over året med et nærmere definert volum per måned basert på gjennomsnittlig uttaksmønster. Uttak etter månedsblokk kan videreselges i markedt. Alternativt kan kraften tas ut etter kommunens faktisk forbruk. Uttak etter faktisk forbuk i kommunen anvendes bare når kommunen benytter konsesjonskraften til den alminnelige elforsyningen.

Prissikring

Ved en forvaltningsavtale hvor kraften selges på kraftbørsen foretas prissikring gjennom forward-kontrakter.

Uttakskontrakt

En uttakskontrakt er en avtale mellom konsesjonær og kommunen om vilkårene for konsesjonskraftuttaket.

(Kilder: LVK, NVE, Statnett og energilink.no)