§ 1. Selskapets navn

Selskapets navn er Kommunekraft AS.

§ 2. Selskapets formål

Selskapets formål er å formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder
konsesjonskraft, og drive annen virksomhet tilknyttet slik formidling.

§ 3. Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr. 320 000,-, fordelt på 320 aksjer
pålydende kr. 1 000,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5. Aksjenes omsettelighet

Aksjeeiere kan bare være Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
(LVK), primærkommuner som er medlemmer av LVK, og fylkeskommuner.

Primærkommuner og fylkeskommuner kan bare eie en aksje hver.
Ved endring av kommunestruktur skal den nye kommune/fylkeskommune
ikke kunne eie mer enn en aksje. LVK forplikter seg til å kjøpe den/de
overskytende aksje(r) til pålydende.

LVK skal til enhver tid eie 50 % eller mer av aksjekapitalen.

§ 6. Selskapets styre

Styret i selskapet skal bestå av i alt 5 medlemmer. 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant velges blant representantene i LVKs landsstyre og 2 styremedlemmer med personlig vararepresentant blant selskapets aksjeeiere, hvorav minst en med vararepresentant
fra primærkommune.

Styrets leder, faste styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år og kan gjenvelges for inntil fire perioder i samme funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.

LVKs sekretariat deltar i styrets møter med forslags- og uttalerett.

§ 7. Styrets kompetanse

Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.

§ 8. Daglig ledelse

Selskapets daglige ledelse forestås av LVKs sekretariat i samsvar med
styrets retningslinjer og pålegg.

LVKs sekretariat kan gi innstilling i saker som skal behandles av styret.

§ 9. Valgkomiteen

(1)                     Valgkomiteens sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen består av tre medlemmer, inkludert leder og nestleder. Begge kjønn skal være representert.

Minst to av valgkomiteens medlemmer bør velges utenfor styret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av styret. Valgkomiteen velger selv leder og nestleder.

Det er generalforsamlingen som velger valgkomite.

Valgkomiteen velges for to år.

(2)                      Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen har som oppgave

 • Å fremme forslag for generalforsamlingen på valg av styreleder
 • Å fremme forslag for generalforsamlingen på valg av styremedlemmer med vara
 • Etter valget – å fremme forslag til styret på valg av nestleder

Valgkomiteens innstilling av leder og styre skal sendes medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter minst en måned før generalforsamlingen.

§ 10. Representasjon/signatur

Selskapet forpliktes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer i forening.

§ 11. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Styret møter i generalforsamlingen.

§ 12. Generalforsamlingens kompetanse

Den ordinære generalforsamlingen skal:

 1. fastsette resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår,
  avsluttet pr. 31.12., og revidert
 2. treffe bestemmelser om anvendelse av disponibelt overskudd,
  eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
 3. velge selskapets styre, styrets leder og nestleder
 4. velge valgkomite
 5. behandle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen
  og er nevnt i innkallingen
 6. ivareta andre saker som etter lov og vedtekter hører under
  generalforsamlingen

§ 13. Selskapets tjenester

Selskapets tjenester skal prises slik at prisen dekker kostnadene og en
betryggende avsetning i fond.

 

Vedtektene er oppdatert per 12. mai 2022